კონფიდენციალობის პოლიტიკა

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

კონფიდენციალობის პოლიტიკა გამოიყენება მაშინ, როცა თქვენ ეწვევით ან დაათვალიერებთ ჩვენს ვებ-გვერდს, ასევე, როდესაც დარეგისტრირდებით "ელიტ სპორტ"-ზე და როდესაც გამოიყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდს რაიმე პროდუქტის შესაძენად. ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკა უზრუნველყოფს, რომ გაიგოთ თუ როგორ ვაგროვებთ, ვამუშავებთ და ვიღებთ ზომებს, იმისთვის რომ დავიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რომლითაც შესაძლებელია თქვენი იდენტიფიცირება. ჩვენი ვებ-გვერდის ნებისმიერი და ყოველი გამოყენებისას ივარაუდება, რომ ვებ-გვერდის კონფიდენციალობის პოლიტიკა წაკითხული, გაგებული და მიღებულია თქვენს მიერ.

მარეგულირებელი კანონები

"ელიტ სპორტ"-ის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალობის პოლიტიკა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით გარანტირებულია, რომ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება მოხდება ინდივიდის ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების შესაბამისად, ისევე როგორც მათი ღირსების დაცვით, კონფიდენციალობასთან განსაკუთრებული მითითებით, იდენტურობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლებით.

მონაცემების გამოყენება

ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი მონაცემების სწორად მითითება:

  • ელ.ფოსტა და პაროლი, რათა მომხმარებელმა გაიაროს ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია.
  • სახელი, გვარი, პირადი ნომერი/პასპორტის ნომერი, ტელეფონის ნომერ, რათა მოვახდინოთ მომხმარებლის იდენტიფიკაცია და საჭიროების შემთხვევაში დავუკავშირდეთ მას.
  • მისამართი, რათა განხორციელდეს მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის მიწოდება.

ჩვენ, თქვენი ნებართვის გარეშე არ ვუმხელთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას მესამე პირებს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
ამასთანავე, უფლებას ვიტოვებთ ელ.ფოსტასა და ვებ-გვერდზე მითითებულ მობილურის ნომერზე გამოგიგზავნოთ ჩვენს საქმიანობასთან დაკავშირეკბული სხვადასხვა სარეკლამო სახის ინფორმაცია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თქვენ მათ მიღებაზე წინასწარ ან მოგვიანებით არ განაცხადებთ უარს.
ასევე, გაცნობებთ, რომ თქვენს შესახებ ინფორმაცია განზოგადებული სახით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სტატისტიკის საწარმოებლად.

უსაფრთხოება

თქვენი პროფილის შესახებ ინფორმაცია დაცულია თქვენს მიერ შერჩეული პაროლით. "ელიტ სპორტ"-ის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს გასცეს თქვენი პროფილის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ საქართველოს კანონდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით.

ვებ-გვერდის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ვებ-გვერდის კონფიდენციალობის პოლიტიკას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გთხოვთ, ნუ ისარგებლებთ ვებ გვერდით.

საქონელი დამატებულია კალათაში

შენაძენების გაგრძელება კალათაში გადასვლა

საქონელი დამატებულია რჩეულში

შერჩეული საქონლის სანახავად თქვენ გესაჭიროებათ

ზომების ცხრილი